Kommunikasjon, språk og tekst

Tidlig og god språkstimulering er en viktig del av barnehagens innhold. Kommunikasjon foregår i et vekselspill mellom å motta og tolke et budskap, og å selv være avsender av et budskap. Både den nonverbale og den verbale kommunikasjonen er viktig for å utvikle et godt muntlig språk. Å få varierte og rike erfaringer er avgjørende for å forstå begreper. Å samtale om opplevelser, tanker og følelser er nødvendig for utvikling av et rikt språk. Tekst omfatter både skriftlige og muntlige fortellinger, poesi, dikt, rim, regler og sanger. Viktige sider ved kulturoverføringen er knyttet til kommunikasjon, språk og tekst.

          (Rammeplanen s. 23)

Sol-prosjekt:

Vi vil fra november 2014 starte et mer bevisst språkstimuleringsarbeid hos Sjøfuglene. Dette er et prosjekt i regi av Fjell kommune, og vi er nå den 3. barnehagen i Fjell som er med på dette. Vi har språk og matematikk som satsingsområde i år, og dette prosjektet er en del av denne satsingen. Fjell kommune vil komme ut til barnehagen og veilede personalet en gang i måneden, og vi vil få oppfølging i 2 år. Vi har foreløpig hatt et informasjonsmøte med kommunen, der de har lagt frem hvordan vi skal jobbe fremover.

Vi skal bl.a. ha ukens dikt som vi vil henge opp ute slik at alle kan se de, vi vil også legge ut ukens dikt på hjemmesiden, slik at dere kan holde dere oppdatert.

Vi kommer til å gå litt kritisk gjennom hvilke bøker vi har i barnehagen, og sikkert kjøpe noen nye.

Vi kommer til å bruke språkleker, rim og regler mer bevisst.

Det kommer mer informasjon om prosjetet etter hvert som vi kommer igang.

 

 

Alder: 1-2 år

Metode/Verktøy:

Vi bruker navnet på barnet slik at barnet kjenner igjen navnet sitt.

De voksne bruker beskrivende tale: Vi setter ord på de vi og barna gjør med enkle ord eller 2 ords setninger.

Vi gir respons på barna sitt non-verbale språk og være bevisst vårt eget.

Vi utnytter stelle- og garderobesituasjoner, vi tar oss tid til å snakke med det ene barnet når de ikke er i lek med andre barn.

Vi bruker bevisst enkle sanger med gjentagelse, rim og bevegelse.

Vi «leser» enkle pekebøker og bøker med lite tekst, små historier.

Vi forteller og dramatiserer eventyr.

Alder: 2-3 år

Metode/Verktøy:

Vi leser bøker for- og sammen med barna. Barna kjenner til ulike sanger, rim og regler. Vi peker på ting samtidig som vi sier ordet, vi setter navn på det vi gjør, barna hermer fort etter de voksne.

Kjenne til ulike kroppsdeler, nese, munn, hender, øyne osv. Vi bruker språket aktivt til å sette ord på ulike kroppsdeler.

Vi ønsker at barna skal være i stand til å uttrykke sine følelser med ord. Lei seg, glad, sint osv.

Vi bruker bilder av ulike ansiktsuttrykk og snakker med barna om bildene.

Øve på enkle beskjeder: Eks. Kan du hente bamsen? Hent flasken din. Kom til meg.

Vi forteller eventyr med illustrasjoner.

Vi oppmuntrer barna til å lytte til andre og fortelle selv.

De voksne gir gode rom og stimulerer til rollelek.

Alder: 3-4 år

Metode/Verktøy:

Barnehagen skal være med på å skape et språkstimulerende miljø.

Vi leser bøker til større grupper med barn, vi øver på å lytte og gjenfortelle.

Ta imot litt lengre beskjeder. Vi oppfordrer barna til å skape egne fortellinger.

Viktig at barna etter hvert behersker turtaking godt, lytte når andre snakker og ta ordet når det er min tur.

Lytte til og gjenkjenne lyder og beskrive disse.

Barna er med på å dramatisere eventyr som de kjenner godt.

Observere og stimulere barna på det nivået de til enhver tid befinner seg. Alle utvikler språket i sitt tempo, bruke de voksne og de større barna som støttende stillas.

 

Alder: 4-6 år

Metode/Verktøy:

Barna behersker ulike rim og regler.

Fortelle eventyr og lese bøker/fortellinger uten illustrasjoner. Gi barna større utfordringer i form av egne prosjektarbeid. Fremføring for andre barn. Vite når tid de har bursdag.

Blyantgrep. Tegne og fargelegge. De eldste øver på å lekeskrive fra venstre til høyre, kunne skrive navnet sitt, og kjenne det igjen der andre har skrevet det. Rekke opp hånden og vente på tur når vi er sammen i større grupper.

Spille spill, beherske flere regler, øve på å kunne ta flere beskjeder fra de voksne/andre barn.

Legge til rette for at barna møter symboler og bokstaver de kan gjenkjenne.