Vedtekter

Vedtekter for Langøy friluftsbarnehage:

1. Lise Lauvik eier og driver barnehagen

Fjell kommune har tilsynsmyndighet.

Barnehagen skal drives i samsvar med Lov om barnehager med tilhørende forskrifter og retningslinjer.

2. Formål

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. (Barnehageloven § 1. Formål)

3. Foreldreråd og samarbeidsutvalg

Barnehagen skal ha et samarbeidsutvalg og et foreldreråd. Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen slik at hver gruppe er likt representert. Foreldrerådet består av foreldre/foresatte til alle barn i barnehagen

Medlemmene i SU består av 2 foreldrerepresentanter, 2 representanter fra barnehagen og eier.

4. Leke- og oppholdsareal inne og ute

Areal for barn over 3 år: 4 kvm. pr. barn. Areal for barn under 3 år: 5,3 kvm.pr.barn.

Langøy friluftsbarenahage har godkjent 259 kvm. Oppholds-og lekeareal inne.

Opptak

Fjell kommune gjennomfører samordna opptak til ledige plassar om høsten, i private og kommunale barnehager, gjennom et hovedopptak. Opptak av barn ellers i året blir foretatt etter hvert som det er ledige plasser.

5. Opptaksregler

Vi har samordnet opptak med de kommunale barnehagene, ellers tar vi inn barn hele året hvis vi har ledige plasser. 

Barnehageplass skal fortrinnsvis tildelast barn som er bosatt i Fjell kommune.

Barnet må være fylt 10 måneder før det kan begynne barnehagen.

Det kan søkes plass når barnet har fått personnummer.

Foresatte har mulighet til å søke om overføring fra en barnehage til en annen, etter at barnet har begynt i barnehagen. Overføring blir innvilget dersom det er ledig plass og etter at prioriteringsreglene er tatt hensyn til.

Komite for drift kan vedta å øyemerke plasser til særskilde grupper eller formål.

6. Prioriteringsregler

 1. - Rett til barnehageplass. Barn som fyller 1 år seinest innen utgangen av November, er bosatt i Fjell kommune og har søkt innen fristen for hovedopptak. (Jfr. Lov om barnehagar § 12 a) - Barn med nedsett funksjonsevne skal ha rett til prioritet ved opptak. (Jfr. Lov om barnehagar §13) Krav til dokumentasjon: Skriftlig sakkyndig vurdering fra lege, psykolog, logoped, PPT eller andre sosiale- og medisinske instanser. - Barn som det er fatta vedtak om etter lov om barnevernstenester §§ 4-12 og 4-4 andre og fjerde ledd skal ha prioritet. Krav til dokumentasjon: Skriftlig vedlegg fra barnevernstjenesten med underskrift av barnevernsleder.
 2. Barn med innvandrerbakgrunn som trenger barnehageplass som støtte til integrering i lokalsamfunnet. Krav til dokumentasjon: Bekreftelse fra flyktningekonsulent og ledende helsesøster.
 3. Barn av tilsette i barnehagen, for å rekruttere og holde på nødvendig fagkompetanse.
 4. Vi er mye på tur og har barna med i bl.a. buss og båt. Vi er derfor nødt til å ha en viss gruppesammensetning, og må derfor prioritere noe i forhold til aldersgruppene. 

 

7. Opptaksperiode og oppsigelsesfrist

Plass som er tildelt, kan beholdes til barnet begynner på skolen eller til plassen blir sagt opp.

Oppsigelse av plassen skal være skriftlig. Reglene for oppsigelse og betaling gjelder fra foresatte bekrefter at de tar imot barnehageplassen.

Gjensidig oppsigelsesfrist er 1 måned, regnet fra den 01. i hver måned.

Dersom barnet slutter etter 30. april, må det likevel betalast ut juni.

Vi følger til enhver tid Stortingets vedtak om makspris i barnehagen.

Ved mislighold kan barnehagen ved styrer si opp plassen.

 

8.Internkontroll :

Barnehagen har internkontrollsystem i henhold til gjeldende forskrifter og retningslinjer:

 1. Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

 2. Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler.

 3. Private Barnehagers Landsforbund sitt internkontrollsystem.

  8. Dette er en gårds- og friluftsbarnehage med gårdsdyr som endel av hverdagen vår. Barnehagen er tilrettelagt for funksjons- og bevegelseshemmede. Vi legger vekt på friluftsliv. Vi ønsker å bruke fjæren så mye som mulig. Barnehagen har egne båter og kano, vi har prosedyrer for bruk av båt. Alle barn må ha egen redningsvest med sele i skrittet. 

  9. Barnehagen er godkjent for 52 barn i alderen 0-6 år.

  10. Foreldrebetaling: 2730,- per måned. Betaling skjer den 1. i forskudd. Betaling for 11 måneder i året. (Ingen betaling i juli) Alle betaler 40,- kroner i måneden i kostpenger. Pengene skal dekke grønnsaker vi har med på tur, og er vedtatt i samråd med foreldrene. Vi tilstreber et sunt og variert kosthold i tråd med retningslinjene for mat i barnehagen.

  Foreldrene tar selv med matpakke til frokost, lunsj og fruktmåltid. Dette for at barna skal få mest mulig ut av turene sine. Vi er på tur så ofte som mulig. Eneste tørstedrikk er vann!

  11. Alle barn skal ha 3 uker sammenhengende ferie i skolen sin sommerferie. Den lovpålagte 4. ferieuken til barna tar vi i forbindelse med julen. Det skal være 5 sammenhengende virkedager utenom helligdagene. Det er 5 planleggingsdager i året, vi følger Fjell kommune sine dager. Ved endringer gir vi beskjed i god tid.

  Barnehagen er stengt alle helligdager + onsdag før skjærtorsdag.

  12. Åpningstider: 07.00-16.30. Ved for sein henting av barna, vil det bli ilagt et overtidsgebyr på kroner 250,- per påbegynte kvarter. Dette bl.a. fordi eier må betale den ansatte som må gå over sin arbeidstid. Den ansatte som har siste vakt har ansvar for å skrive ned klokkeslettet når siste barn ble hentet, regning vil da bli sendt ut automatisk. 

  14. Det blir tilbudt foreldresamtaler 2 ganger i året. Disse må gjennomføres i barnehagen sin åpningstid, men tidligst 08.30 da vi ikke er nok bemanning før dette tidspunkt.

  15. Tilsette: 4 førskolelærere, 1 barne- og ugdomsarbeider og 4 pedagogiske medarbeidere i ulike stillingsbrøker. Pedagogene har ansvar for utarbeiding av årsplan og månedsplaner.

  Taushetsplikt For virksomheter etter denne lov gjelder reglene om taushetsplikt i forvaltningsloven §§ 13 til 13f tilsvarende

  16. Alle barn er ulykkesforsikret. 

  Vedtektene er fastsett 15.04.2014

  Lise Lauvik