ÅRSPLAN 2016-2017

Innhold:

Barnehagens samfunnsmandat og innhold……………………………………………  

Barnehagens pedagogiske plattform………………………………………………………

Barnehagen vår………………………………………………………………………………………

Personalet i barnehagen………………………………………………………………………  

Visjon……………………………………………………………………………………………………..

Hvorfor er vi en friluftsbarnehage………………………………………………………… 

Dagsplan…………………………………………………………………………………………………

Planlegging……………………………………………………………………………………………..

Foreldresamarbeid………………………………………………………………………………….

Kommunikasjon………………………………………………………………………………………

Dokumentasjon…………………………………………………………………………………….. 

Samarbeidspartnere utenfor barnehagen……………………………………………… 

Viktig å huske på……………………………………………………………………………………

Sosial kompetanse………………………………………………………………………………… 

Danning…………………………………………………………………………………………………..

Våre verdier…………………………………………………………………………………………….

Anerkjennelse og respekt……………………………………………………………………… 

Nestekjærlighet……………………………………………………………………………………….

Omsorg……………………………………………………………………………………………………

Lek…………………………………………………………………………………………………………..

Læring………………………………………………………….………………………………………….

Barns medvirkning…………………………………………………………………………………..

Metode………………………………………………………………………………………………….

Mål og fagområder…………………………..……………………………………………………

Satsingsområde og språk……………………………………………………………………….

Friluftsliv……………………………………………………………………………………………….

Pedagogisk arbeid, mål og metoder………………………………………………………

Progresjonsplan og fagområder…………………………………………………………… 

Nærmiljø og samfunn……………………………………………………………………………

Natur, miljø og teknikk………………………………………………………………………….

Kunst, kultur og kreativitet…………………………………………………………………...

Etikk, religion og filosofi………………………………………………………………………..

Kropp, bevegelse og helse…………………………………………………………………….

Kommunikasjon, språk og tekst…………………………………………………………….

Antall, rom og form………………………………………………………………………………

Kosthold……………………………………………………………………………………………….

Overgang barnehage-skole……………………………………………………………………

Tilvenning………………………………………………………………………………………………

Vurderingsarbeid…………………………………………………………………………………..

Vurdering av årsplan..................................................................

Kultur og tradisjoner i barnehagen……………………………………………………….

Kompetansehevningsplan…………………………………………………………………….

 

 

Barnehagens samfunnsmandat:

Årsplanen er arbeidsverktøyet til personalet. I tillegg gir den informasjon til foreldre og kommunen. Barnehagen skal i samarbeid med og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig aktivitet. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanetisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet, naturen, åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet.

 

Barnehagens innhold

 

Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet.

Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter.

Barnehagen skal ta hensyn til barnas alder, funksjonsnivå, kjønn, sosiale, etniske og kulturelle bakgrunn, herunder samiske barns språk og kultur.

Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap.

Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter.

Barnehagen skal ha en helsefremmende og en forebyggende funksjon og bidra til å utjevne sosiale forskjeller.

Departementet fastsetter en rammeplan for barnehagen. Rammeplanen skal gi retningslinjer for barnehagens innhold og oppgaver.

Barnehagens eier kan tilpasse rammeplanen til lokale forhold.

Med utgangspunkt i rammeplan for barnehagen skal samarbeidsutvalget for hver barnehage fastsette en årsplan for den pedagogiske virksomheten.

 

 

Barnehagens pedagogiske plattform.

 

Barn utvikler en sunn selvfølelse ved at de voksne møter dem med respekt og anerkjennelse. Ved å ta deres tanker og behov på alvor, støtter vi barna i utviklingen av en trygg identitet slik at de lettere kan bygge et samfunn basert på likeverd og rettferdighet.

 

 

 

Barnehagen vår

Langøy friluftsbarnehage begynte som en familiebarnehage med 10 barn høsten 2005. I 2007 bygget vi ut det gamle huset fra 1914 og utvidet til 27 barn. I Desember 2010 var vi ferdig med det nye bygget og ble da godkjent for 52 barn. Vi har altså 10 årsjubileum i år!

Vi har per nå 10 ansatte i ulike stillingsbrøker. 5 pedagoger, og ellers pedagogiske medarbeidere. Barnehageåret 2016-2017 har vi 45 barn fra 1-6 år. Vi har delt barna inn i 3 aldersblandete grupper, det er nå ingen rein småbarnsavdeling siden vi har så få småbarn.

Vi er en gårds og friluftsbarnehage med gårds- og husdyr. Vi har 2 små hunder med oss på tur av og til, vi har høner som må ha mat og stell, og sauer som vi gir brød til og som gir oss lam om våren. Vi har 2 mål uteareal innenfor gjerdet som hovedsakelig består av naturtomt. Utenfor gjerdet har vi ubegrenset leke- og turområde.

Vi har litt over gjennomsnitt interesse for det maritime miljøet. Vi bygget oss eget naust i 2009 med fasiliteter så vi kan spise, ha ulike aktiviteter og leke der. Vi bruker naustet hele året. Vi har tilgang på 3 båter, en gjennomsiktig kano og flere kajakker. I tillegg har vi egen sjørøverskute. Vi fisker og setter krabbeteiner.

Vi har bygget oss en naturlekeplass rett over broen til Algrøy, med gapahuk, slengdisser edderkoppspinn, tyrolertravers, balansebommer og mye mer. Vi har egen fjære hvor vi fanger krabber, har grue, benker og sjusteinsovn. I tillegg har vi mange andre turmål som vi bruker ofte.

 Barnehagens personale:

Sjøfuglene

Styrer: Lise Lauvik

Madeline Børnes, pedagogisk leder

Eva Nåmdal, barne og ungdomsarbeider

Suzanne Hetlevik, pedagogisk leder

Kine Henriksen, pedagogisk leder

Benedikte Lokøy, barnehagelærer

Sølvi Hjartøy, pedagogisk medarbeider

Linda Silden, pedagogisk medarbeider

Rita Skålevik, pedagogisk medarbeider

Eva Bildøy, støtte assistent

 

 

Vår visjon:

 

Å tilbringe mest mulig av dagen ute i naturen til alle årstider

 

Hvorfor er vi en friluftsbarnehage?

 

Siden barna tilbringer mesteparten av dagen i barnehagen ser vi på det som vår oppgave å legge til rette for mest mulig lek og utfoldelse ute i det fri. Barn har masse energi, og vi får brukt mye mer av denne energien ute enn inne. Dagens samfunn påvirker barn og unge til et stillesittende miljø. Vi ønsker å være en motvekt til dette samfunnet, vi vil at barn så tidlig som mulig skal erfare at det er gøy med bevegelse. Det er masse spennende som skjer i naturen hele året, og disse endringene vil vi være aktive deltagere i, det forutsetter at vi befinner oss der ute hvor endringene skjer, og ikke inne i en barnehage. Ute i naturen er det god plass til alle og verdens beste arena for fysisk utfoldelse, samtidig er det mange spennende plasser å gjemme seg. Barn er genuint nysgjerrige, de utforsker, undrer seg og bruker sansene på en helt annen måte ute enn inne. Dette ønsker vi voksne å gjøre sammen med barna. Barn får mye kunnskap gjennom varierte sanseopplevelser og ved å bruke kroppen sin aktivt.

 

Årsplanen er bygget på Lov om barnehager, Rammeplan for barnehagen og Langøy friluftsbarnehage sin virksomhetsplan.

Dagsplan:

07.00: Barnehagen åpner

08.30 Frokost. Hvis det er kaldt og vi spiser inne i grillhytten starter første pulje kl.08.30, de som blir levert etter dette starter 09.00

09.30: Kjernetid starter. Da forlater vi barnehagen dersom vi skal på tur. Viktig å gi beskjed til barnehagen dersom dere kommer etter 09.30.

14.00/14.30: Fruktmåltid. Vi prøver å være tilbake til barnehagen til kl. 14.00.

16.30: barnehagen stenger.

Tirsdager: Sykkeldag, da er alle barna i barnehagen og kan ta med egen sykkel og hjelm.

Alle barn har med matpakker til frokost og lunsj, samt et fruktmåltid. Frokostmatboksen legger vi i en egen kasse slik at vi har minst mulig med i sekkene.

 

Planlegging:

-Vi har 5 planleggingsdager i året.

-Vi har personalmøter en ettermiddag i måneden. Disse møtene/planleggingsdagene bruker vi til kompetansehevning, vurderingsarbeid, HMS-arbeid, planer fremover osv.

-Styrer og pedagogiske ledere har 2 timer administrasjonstid sammen i uken.

-Annethvert år har vi brukerundersøkelser

 

Foreldresamarbeid:

Vi ønsker å sikre et godt samarbeid med barnas hjem. Vi vil at alle foreldre skal være trygge på at vi tar godt vare på deres barn. For å oppnå dette har vi:

-Daglig kommunikasjon i levere og hentesituasjoner

-Foreldresamtaler1-2 ganger per år.

-Foreldremøte på høsten ved oppstart av nytt barnehageråd.

-Et foreldreråd som består av alle foreldrene. Der blir det valgt 2 representanter som sitter i SU sammen med 2 barnehagerepresentanter og eier. SU skal først og fremst være et kontaktskapende, samordnende og rådgivende organ. SU skal vedta årsplanen.Foreldrerepresentanter i år er Michelle Storesund og Charlotte Algrøy

 

Kommunikasjon:Hente- og bringesituasjonen

Vi ønsker å møte alle barn og foreldre på en god måte i levere og hentesituasjon. Hvis det er noe dere lurer på eller beskjeder til de voksne, ta bare kontakt med oss! Det går også an å sende mail til barnehagen med spørsmål/beskjeder, mailadressen ligger på hjemmesiden.

Dokumentasjon:

Bruk hjemmesiden aktivt hver dag, det gjør vi. langoy.barnehage.no På foreldresiden legger vi ut «dagens tekst» på tavla. Der ligger bilder/tekst fra dagen i dag. Det er ikke alltid så lett å få snakket med hver enkelt i hentesituasjonen, så her prøver vi å sikre at dere får litt informasjon om hva barna deres har opplevd i løpet av dagen. I tillegg legger vi ut masse bilder i bildealbumet. Vi starter nytt album hver uke. Her ligger også prosjekter vi jobber, hvor vi går inn og skriver underveis

Samarbeidspartnere utenfor barnehagen:

-Fjell kommune

-Helsestasjon

-Rettleierteam

-PPT

-Barnevern

-Andre barnehager og nærskolen

-Høyskolen i Bergen

 

Viktig å huske på:

Lukk alltid porten, porten skal bare åpnes av en voksen

Gi alltid beskjed til personalet når du leverer/henter barn

Gi alltid beskjed dersom barnet blir hentet av andre

Gi beskjed dersom barnet ikke kommer i barnehagen

Merk alle klær

Alle skal ha et skift med klær i sekken. Sjekk kurven for skifteklær hver dag!

Den grønne miljøposen skal alltid henge tom i våtgarderoben

Ved omgangssyke skal barnet være hjemme i 48 timer etter siste oppkast eller diare

Ved feber skal barnet ha en feberfri dag hjemme

 

Sosial kompetanse

Sosial kompetanse handler om å kunne samhandle positivt med andre i ulike situasjoner. Denne kompetansen uttrykkes og tilegnes av barn i samspill med hverandre og med voksne. Den gjenspeiles i barns evne til å ta initiativ og til å opprettholde vennskap. Forståelse for sosiale forhold og prosesser og mestring av sosiale ferdigheter krever erfaring med og deltakelse i fellesskapet. Sosial kompetanse utvikles kontinuerlig gjennom handlinger og opplevelser. Dette skjer i alle situasjoner i løpet av dagen. Barn blir utfordret gjennom samhandling til å kunne mestre balansen mellom selvhevdelse og å se andres behov. Sosial kompetanse er vesentlig for å motvirke utvikling av problematferd som diskriminering og mobbing. Barnehagen har en samfunnsoppgave i tidlig forebygging på dette området. Personalet er rollemodeller og bidrar gjennom egen væremåte til barns læring av sosiale ferdigheter. Vi er opptatt av å være et aktivt og tydelig personale som bidrar til å skape et inkluderende sosialt miljø. (Rammeplanen).

 

Danning:

Danning er en kontinuerlig prosess som blant annet handler om å utvikle evne til å reflektere over egne væremåter og handlinger. Vi er opptatt av å gi barna utfordringer og ulike erfaringer i hverdagen på en omsorgsfull måte. Barna skal få utvikle sin egen identitet og lære seg å stole på seg selv, sine følelser og tanker

 

Våre verdier:

 

 

  1. Likeverd og menneskeverd: Barn og voksne er likeverdige.  Alle barn skal bli sett på som enkeltindivider
  2. Nestekjærlighet: Unne og ikke misunne. Rause voksne som gir av seg selv. Empati.
  3. Respekt for alt som lever: Vi er avhengig av planter og dyr for å overleve, dette vil vi prøve å formidle til barna. Vi ønsker at barna skal bli glad i naturen og ha et ønske om å ta vare på den. Alt liv har en verdi.
  4. Solidaritet: Samhold og tilhørighet i barnehagen. Stille opp for og dele med hverandre. Vise at vi bryr oss om både barn og voksne.
  5. Demokrati og rettferdighet: Medbestemmelse. Vi vil støtte barna til å bli aktive deltagere i et lite demokratisk samfunn. Respektere at andre har ulike meninger. Alle blir ikke behandlet likt, men ut ifra sine forutsetninger.

 

 

 

Anerkjennelse og respekt.

Alle barn og voksne i vår barnehage skal oppleve å bli møtt med forståelse. Det å bli tatt på alvor for de tanker, følelser og handlinger de uttrykker. Ved å anerkjenne hverandre, ivaretar vi og bygger opp den enkelte integritet.

I vår barnehage skal barn og voksne møtes med respekt.

 

 

Nestekjærlighet.

Du skal gjøre mot andre det du selv ønsker at andre skal gjøre mot deg.

Denne leveregelen skal være sentral i formidling av våre verdier til barna, og skal være utgangspunkt for samhandling og løsning av konflikter.

 

Omsorg:

Alle barn i barnehagen er små barn som trenger masse omsorg.

 

Vi har som mål at alle barna skal oppleve oss som omsorgspersoner. Vi vil tilstrebe å se det enkelte barn og deres behov. Vi vil ha ekstra fokus på de aller minste barna nå da vi er aldersblandete grupper, behovet deres for trygghet er større enn for de eldste barna. Vi vil være bevisst å tilby et trygt fang eller en hånd å holde i. Vi vil se og lytte til hvert barn. Vi skal ha en anerkjennende holdning ovenfor barna.

 

Lek:

En stor del av tiden i barnehagen brukes til lek. I leken forgår viktige læringsprosesser i den tidlige barndommen, og leken fremmer utviklingen på alle områder; intellektuelt, språklig, fysisk, sosialt og emosjonelt.

Leken styrker og utvikler barnets identitet og selvfølelse.

 

Det som kjennetegner leken er at den er en frivillig aktivitet som barnet selv velger å delta i. Leken er på liksom, den ligger utenfor det vi oppfatter som den virkelige verden. Leken er lystbetont for barnet, men den kan samtidig gi orden, spenning og være en forberedelse til voksen alder. En annen side ved leken er at den er indremotivert. Barnet ser på leken som en belønning i seg selv, lysten til å leke kommer innenifra og er ikke styrt av ytre krefter.

 

Leken er sosialt krevende og utviklende. Barnet må kunne skille lek fra annen aktivitet. I en lek må barna hele tiden komme til enighet om hvilke regler som skal gjelde. Det stilles hele tiden krav til fleksibilitet, åpenhet og god fantasi. Det handler også om evnen til å ta andres perspektiv, systematisere og bearbeide informasjon slik at den gir mening og kan brukes i leken.

 

Det viktigste med leken er at den gir masse glede, men det følger også masse læring med denne gleden. I rolleleken spiller kommunikasjon en sentral rolle. Denne formen for lek har basis i det sosiale samspillet. Dette skjer blant annet gjennom måten barna definerer rammene for leken på og hvordan de tildeler hverandre roller. Her kan det skje avvisninger og tilnærminger mellom barn, bånd knyttes eller løses opp. I lekens verden skjer det stadige omskiftninger, ting defineres på en annen måte enn tidligere, leken skifter karakter og går inn på et annet spor. Mye læring og sosial kompetanse blir utviklet gjennom dette. Et barn som leker mye rollelek vil være godt rustet til å delta aktivt i samspillet med andre i skole, fritid og arbeidsliv. Ingenting kan erstatte den læringen som finner sted i naturlige samspillsituasjoner, som for eksempel lek.

 De voksne må observere og være delaktig i leken så det ikke er den sterkeste rett som teller. Noen barn trenger hjelp til å samarbeide med andre og styrke selvkontrollen, mens andre har behov for å styrke sin selvhevdelse.

Voksne blir viktige rollemodeller for barna. Dette forutsetter voksne som er bevisste hvilke holdninger og verdier de møter barna med.

God lek er ikke noe som kommer av seg selv for alle barn. Enkelte barn trenger hjelp for å lære seg lekekodene. Voksne i vår barnehage skal hjelpe alle barn i barnehagen til oppleve god lek.

 

 

Læring:

Barns læring skjer kontinuerlig, og påvirkes av de erfaringene barnet gjør selv og i samspill med andre. Barn lærer og sanser gjennom kroppen, det ser vi spesielt hos de minste barna.

Barn lærer i alle situasjoner, som lek, omsorg, oppdragelse, samspill med andre barn, samspill med voksne osv. Personalets holdninger og handlinger i møte med barns læringserfaring er viktig. Dette ønsker vi å ha fokus på i vår barnehage. Vi ønsker å tilføye stadig nye element i barnas lek slik at de får mest mulig erfaring og læringsutbytte.

 

 

BARNS MEDVIRKNING

 

I følge Barnehageloven § 3 og rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (1.5) har alle

barn rett til medvirkning i barnehagen.

 

Barn har rett til å gi uttrykk for barnehagens daglige virksomhet, og de skal få mulighet til å

delta i planlegging og vurdering av virksomheten. Denne medvirkningen skal tilpasses barnas

alder og modning.

I vår barnehage har vi en startsamtale med alle foreldre når barna starter i barnehagen.

Dette er et møte mellom foreldre og personale hvor vi får informasjon om barnet, hva barnet

liker og interesserer seg for. På denne måten blir vi bedre kjent med det enkelte barn gjennom

dem som kjenner de best, nemlig foreldre. Vi kan da lettere tilrettelegge hverdagen ut i fra det

enkelte barns behov og hva de liker, og på denne måten sikre at de blir sett og hørt.

 

Barna har blant annet påvirkningskraft ved turmål, innhold i samlingsstunder, lekestasjoner,

selvvalgte aktiviteter.

I barnehage jobber vi en del med prosjekt. I prosjektarbeid er det et mål at barna skal få

være mest mulig med på å styre framdriften, komme med ønsker om hva som skal jobbes med

og hvordan. Her er det viktig at vi tar hensyn til alle barna i barnegruppen, og tilrettelegger ut

i fra deres alder og modning. Dette krever voksne som er tilstedeværende og hører og

imøtekommer det barna ytrer.

Barna skal også være med på å vurdere barnehagens virksomhet. Dette gjøres gjennom

barnesamtaler med de eldste og gjennom observasjoner blant de yngste.

Med i vurderingen er også foreldre sin tilbakemelding om hvordan barna opplever hverdagen

sin i barnehagen.

Målet vårt er at alle barna skal skal føle at:

  • Jeg er en som er verdt å lytte til.
  • Jeg har tanker, ideer, initiativ som er interessante for andre.
  • Jeg har noe å bidra med i denne barnehagen.
  • Jeg kan påvirke turmål og aktiviteter
  • Jeg blir tatt på alvor og får utrykke egne meninger og følelser

 

 

 

Metoder:

I dette arbeidet vil vi bruke tid til å lytte til barna, vi har ferdaråd, vi observerer og samtaler med barna om ønsker og interesser. Gjennom barnas bidrag og de voksne sin kunnskap og erfaring legger vi et godt grunnlag for en hverdag på barnas premisser. Vi er opptatt av at alle skal ha en venn og vi har jevnlige samtaler med barna om vennskap.

 

Mål i forhold til rammeplanens 7 fagområder.

 

Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter.(Barnehageloven § 1 Formål, 2. ledd)

 

Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og

bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap.

(Barnehageloven § 2 Barnehagens innhold, 4. ledd)Hvert fagområde dekker et vidt læringsfelt, og en trenger ikke å se på det enkelte fagområdet isolert. Friluftsliv og uteaktivitet er så mangfoldig og innholdsrikt at det passer inn under alle de sju fagområdene og slik bli en naturlig og integrert del av barnehagehverdagen. Noen av målene som er satt i Rammeplanen kan ikke oppfylles om barnehagen ikke er på tur ofte, til alle årstider og i all slags vær. 
 

 

 

I år vil vi har språk som satsingsområde i Langøy friluftsbarnehage.

SOL- systematisk opplevelse av lesing, forberedende lese og skriveopplæring.

I November 2014 startet vi et mer bevisst språkstimuleringsarbeid. Dette er et prosjekt i regi av Fjell kommune.  Fjell kommune har veilederansvar for personalet. Vi skal i tillegg på et kurs som heter praktisk språkarbeid i barnehagen, der håper vi at vi får enda med nyttig lærdom vi kan ta med oss i barnehagehverdagen. Ved hjelp av språk lærer barnet seg å forstå seg selv og omverden. Kommunikasjons- og språkkompetanse er viktig både for barnets liv her og nå og for de mulighetene barnet har i fremtiden. Språklige ferdigheter har mye å si for barnas trivsel og mestring i hverdagen, og barn med god språklig kompetanse vil ha gode forutsetninger for samspill med andre, deltagelse i lek, vennskap og læring.

Vi skal bidra til at barna får et positivt forhold til tekst og bilde som kilde til estetiske opplevelser og kunnskaper, samtaler, og som inspirasjon til fabulering og nyskaping. Lytter til lyder og rytme i språket og blir fortrolige med symboler som tallsiffer og bokstaver og bli kjent med bøker, sanger, bilder m.m. Vi setter også sammen språkgrupper, for å gå med i dybden for de barna som har behov for dette.

Friluftsliv 

 

Friluftsliv og naturfag. 

Langøy friluftsbarnehage vil alltid ha fokus på områdene friluftsliv og naturfag.

Friluftsliv vil alltid gå som en rød tråd igjennom året. Vi har flere pedagoger som har hatt natur og friluftsliv, samt utefag i utdannelsen. Dette er en kompetanse som vi ønsker å få frem i barnehagen.

"Når barna er ute på tur i skog og mark opplever de mange ting. Opplevelsene av planter og dyr, steiner og vann strømmer på og er mange og varierte. Sansesignalene som fanges opp av de sju sansene stimulerer mange sider av barnet. Naturopplevelsene stimulerer ikke bare i øyeblikkene, men de påvirker dypere over tid og får betydning for barns personlighetsutvikling." (Bagøien, Barn i friluft. s.79)

 

Dette er en gårds og friluftsbarnehage, og vi vil vektlegge uteliv i størst mulig grad. Ute er det gode muligheter for utfoldelse som fremmer motorisk og sosial utvikling. Barnehagens beliggenhet gir veldig gode muligheter for dette. Innenfor gjerdet har vi rundt 2 mål naturtomt å boltre oss på, utenfor gjerdet har vi ingen begrensning. Vi har kort vei til sjøen, og har derfor mulighet til å bruke fjæra ofte. Vi har 2 egne båter og kano som vi bruker når været tillater det, vi har også 2 turlavvoer. Barnehagen har hønsehus der barna får være med å mate hønene og hente egg.

Pedagogikken i barnehagen er vinklet mot didaktisk arbeid med barn i uteaktivitet og friluftsliv. Vi ønsker at barna skal få oppleve de unike variasjonene og mangfoldet i nærområde som naturen har å by på til ulike årstider.

 

 

Vi ønsker å skape en interesse hos barna om det biologiske mangfoldet og ulike sammenhenger i naturen. Den beste metoden for dette er å være mest mulig ute i naturen sammen med barna og delta i deres oppdagelser. En lekeplass er statisk, i motsetning til naturen, som er i konstant bevegelse. Derfor kommer vi til å tilbringe mye tid borte fra barnehagens lekeområde.

Sjørøveri 
Som et lite supplement til satsingsområdene språk og matematikk, vil vi også ha "sjørøveri" som et gjennomgående tema i år. Barnehagen har egen sjørøverskute som vi tar i bruk så ofte det lar seg gjøre. Vi kommer til å dekke flere av fagområdene innenfor "sjørøveri". Her blir det mange muligheter for kommunikasjon,språk og tekst, antall rom og form, kunst kultur og kreativitet m.m som vi da vil ta i bruk innenfor sjørøvertemaet.

 

Pedagogisk arbeid, mål og metoder.

 

Vi vil gi barn i Langøy friluftsbarnehage erfaringer og kunnskap knyttet til rammeplanens 7 fagområder, med utgangspunkt i barnas forutsetninger og interesser. I denne prosessen vil barns rett til medvirkning ha en sentral plass. Jf. Lov om barnehager § 3 og Kap. 1,5 i rammeplanen for barnehager.

 

PROGRESJONSPLAN FOR FAGOMRÅDENE:

For hvert fagområde har vi utarbeidet en progresjonsplan for de ulike alderstrinnene i barnehagen. Planen er delt opp i hvilke opplevelser og læringsområder barna skal få innen for sin alder i det aktuelle fagområde, og hvilke metoder eller verktøy vi vil bruke. Planen er ment som er rettesnor i det pedagogiske arbeidet med barna. Vi vil tilpasse oppleggene og progresjonsmålene i forhold til sammensetningen i de ulike barnegruppene, og hvilke ulike behov det enkelte barn har.

 

Nærmiljø og samfunn:

Barns medvirkning i det indre liv i barnehagen kan være det første skritt for å få innsikt i og erfaring med deltakelse i et demokratisk samfunn. Barnehagen skal bidra til at barn møter verden utenfor familien med tillit og nysjgerrighet. Den skal legge vekt på å styrke kunnskap om og tilknytning til lokalsamfunnet, natur, kunst og kultur, arbeidsliv, tradisjoner og levesett. Barn skal medvirke i å utforske og oppdage nærmiljøet sitt.

(Rammeplanen s. 47)

 

Alder: 1-2 år

Mål/Metode

Vi vil at barna skal få erfare at de er en del av en større gruppe og føle gruppetilhørighet.

Vi vil gjøre barna trygge på de voksne og i barnegruppen.

De skal få bidra på sitt nivå, og få være med å medvirke i sin egen barnehagehverdag.

Barna blir kjent med barnehagens område. Blåbærskogen, Trollskogen og Naustet.

Vi vil introdusere barna for nærmiljøet gjennom ulike turer.

Barna møter dyrene i og rundt barnehagen.

 

Alder: 3-4 år

Mål/Metode

Turer i nærmiljøet, spesielt Trollskogen og Blåbærskogen. La barna bli godt kjent på turområdene og føle tilhørighet til stedene.

Vi benytter oss av kulturarrangement, for eksempel teaterbesøk i barnehagen.

Gamledager – Hvordan var det å gå i barnehage før? Hvordan så det ut der som barnehagen er nå i gamle dager? Fortelle og vise bilder.

Båtvett.

Lære om trafikk og trafikkregler.

Utvikle gode vennskap.

Lære å inkludere andre i leken.

 

 

 

Alder: 4-6 år

Mål/Metode:

Vi vil gi barna kjennskap til landet vi bor i, og stedet vi bor på.

Kjennskap til brannvern gjennom bl.a. Eldar og Vanja.

Fokus på gruppetilhørighet, vennskap, samspill og gode relasjoner mellom barn og mellom barn og voksne.

Vi vil gi barna erfaringer med demokrati – barna kan være med på å lage demokratiske regler i barnehagen.

Førskolebarna har en overnattingstur i lavvo utenfor barnehagen om høsten.

 

Natur, miljø og teknikk:

Naturen gir rom for et mangfold av opplevelser og aktiviteter til alle årstider og i all slags vær. Naturen er en kilde til skjønnhetsopplevelser og gir inspirasjon til estetiske uttrykk. Fagområdet skal bidra til at barn blir med kjent med og får forståelse for planter og dyr, landskap, årstider og vær. Det er et mål at barn skal få en begynnende forståelse av en bærekraftig utvikling. I dette inngår kjærlighet til naturen, forståelse for samspillet i naturen og mellom mennesker og naturen.

(Rammeplanen s. 44)

Alder: 1-2 år

Mål/Metode

Bli kjent med naturelementer som gress, sand, stein, asfalt, snø m.m.

Korte turer i naturen i nærområdet, til Trollskogen, blåbærskogen og ned til naustet

Bli kjent med årstidene ved å være ute i all slags vær.

Vi bruker sansene til å oppleve planter og dyr (ta på, føle, se, smake, høre).

Barna får bli kjent med dyra i barnehagen og i nærområdet.

Vi lager kjøkkenhage.

Barna får være med ut i båt.

Teste ut ulik teknikk – hvordan fungerer glidelåsen på jakken? Hvordan kommer seg frem på trehjulsykkelen.

Vi voksne må starte arbeidet med å gi barna en forståelse av at vi må ta vare på naturen og plantene og dyrene som bor der.

Alder: 2-3 år

Mål/Metode:

Oppleve naturen i all slags vær, vi begynner barnehagedagen ute og får en fin start på dagen ute i naturen.

Gradvis lengre turer og blir kjent med det som befinner seg i barnehagens nærområde. Vi har flere turdager i uken.

Bli kjent med det som vokser i naturen og se hvor maten kommer fra (plukke bær, hente egg i hønsehuset).

Lære å ta vare på naturen.

Følger med på årstidene.

Hjelper til med stell av hønene.

Alder: 3-4 år

Mål/Metode:

Vi skal gi barna opplevelser knyttet til de ulike årstidene.

Ta vare på naturen, ikke kaste søppel.

Kjennskap til de vanligste plantene og insektene i barnehagen og på de vanligste turområdene våre.

Bruke bøker eller digitale verktøy for å finne svar på spørsmål sammen med barna.

Øve på å kjenne etter om vi har passe med klær på i forhold til temperatur.

Gjøre ulike eksperiment.

Undre oss over fenomen i naturen, utforske det barna er opptatt av.

 

Alder: 4-6 år

Mål/Metode:

Kunnskap om de fire årstidene. Bli kjent med hva som skjer i de ulike årstidene (temperaturer, snøsmelting, regn, sol m.m.)

Vi rydder opp etter oss når vi er på tur, det skal ikke vises at vi har vært der når vi drar.

Tur til VilVite senteret for førskolebarna.

Barna øver på selv å finne frem riktig klær til riktig årstid.

Kunnskap om spor og ekskrementer etter ulike dyrearter i nærmiljøet.

Bli kjent med teknologiske virkemidler/digitale verktøy, for eksempel bruke kamera, pc, cd-spiller, kjøkkenutstyr m.m.)

Få mer erfaring og kunnskap om kildesortering. Hva skjer hvis vi kaster søppel i naturen?

Vi tar vare på naturen. Miljøvern.

Kunst, kultur og kreativitet:

Barnehagen må gi barn mulighet til å oppleve kunst og kultur og til selv å uttrykke seg estetisk. Å være sammen om kulturelle opplevelser og å gjøre eller skape noe felles, bidrar til samhørighet. Barn skaper sin egen kultur ut fra egne opplevelser. Gjennom rike erfaringer med kunst, kultur og estetikk vil barn få et mangfold av muligheter for sansing, opplevelse, eksperimentering, skapende virksomhet, tenkning og kommunikasjon. Fagområdet omhandler uttrykksformer som billedkunst og kunsthåndverk, musikk, dans, drama, språk, litteratur, film, arkitektur og design. Formidling av kunst og kultur bidrar til å skape fortrolighet med og tilhørighet til kulturelle uttrykksformer.

(Rammeplanen s. 42)

Alder: 1-2 år

Mål/Metode: 

Barna blir kjent med ulike formingsteknikker og materialer (for eksempel tegne, male, forme m.m.)

Barna får oppleve sang, musikk og dans både i frilek og i tilrettelagte aktiviteter som for eksempel samlingsstund.

Vi dokumenterer ved å ta bilder av prosessen og å stille ut det barna lager på avdelingen.

Vi bruker enkle sanger med og uten bevegelser.

Blir kjent med enkle eventyr

Barna har tilgang til utkledningstøy

Opptrer på scenen når vi har sommerfest

 

Alder: 2-3 år

Mål/Metode:

Vi bruker ulike formingsteknikker (klippe, lime, tegne, male m.m.)

Vi har fokus på prosess og skaperglede, ikke på produktet.

Vi jobber med eventyr og presenter de på ulike måter (bok, konkreter og dramatisering).

Vi får teaterbesøk i barnehagen

Begynnende rollelek

Barna begynner med kor når de kommer på stor avdeling

 

Alder 3-4 år

Mål/Metode:

Forming: klippe, lime, tegne, male.

Vi samler naturmaterialer og bruker til formingsaktiviteter

Vi lager landart når vi er på tur

Blir kjent med fargene

Barna får være med å dikte eventyr og historier.

Rollelek og utkledning

 

Alder: 4-6 år

Mål/Metode:

Dramatisere sanger og eventyr

Eksperimentere med farger, blande farger

Rollelek

Tegne/male bestemte motiver

Lære nye og vanskeligere sanger

Bli kjent med tradisjonelle eventyr og bøker

Lage egne fortellinger, rim og regler

Barna får uttrykke seg i ulike former i liten og stor gruppe.

Etikk, religion og filosofi

Etikk, religion og filosofi er med på å forme måter å oppfatte verden og mennesker på og preger verdier og holdninger. Religion og livssyn legger grunnlaget for etiske normer. Kristen tro og tradisjon har sammen med humanistiske verdier gjennom århundrer preget norsk og europeisk kultur. Respekt for menneskeverd og natur, åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet er verdier som kommer til uttrykk i mange religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. Norge er i dag et multireligiøst og flerkulturelt samfunn. Barnehagen skal reflektere og respektere det mangfoldet som er representert i barnegruppen, samtidig som den skal ta med seg verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon. Den etiske veiledning barnehagen gir barn, må ta hensyn til barnets forutsetninger og det enkelte hjems kulturelle og religiøse eller verdimessige tilknytning.

(Rammeplanen s. 27)

 

Alder: 1-6 år

Mål/Metode:

Gi rom for undring, tenkning, samtaler og fortellinger

Innsikt i kristne grunnverdier

Gi barna kjennskap til ulike religioner/livssyn og høytider som er representer i barnegruppen.

Vi må ta hensyn til barnas forutsetninger og det enkelte hjems kulturelle og religiøse eller verdimessige tilknytning.

Vi markerer kristne høytider og tradisjoner, som julebakst, juleverksted og julesanger. Vi lager pynt til påske.

Vi voksne prøver å være gode forbilder med gode verdier og holdninger.

Vi voksne skal være bevisst vårt barnesyn, vi ser barna som subjekt. Med barnesyn menes hvordan de voksne oppfatter, behandler og forholder seg til barn som personer og medmennesker. I alt vi gjør viser vi barna respekt som likeverdige mennesker.

Den etiske veiledningen vi gir barna må ta hensyn til barnas alder og forutsetning.

Vi skal hjelpe og veilede barna til å løse konflikter på en konstruktiv måte.

Vi skal møte barna med respekt for deres tro, spørsmål og undring.

Vi er bevisst på at vi er med på å forme måten barna oppfatter verden og mennesker på.

Vi legger til rette for opplevelser, gir barna tid til undring og oppfordrer til den gode samtalen etter hvert som barna blir eldre.

Vi ønsker å skape interesse, spesielt hos de eldste barna, for ulike kulturer og ulike måter å leve på. Vi mener dette vil være med på å øke forståelsen og toleransen for at vi har ulike måter å leve på.

Kropp bevegelse og helse:

I løpet av småbarnsalderen tilegner barna seg grunnleggende motoriske ferdigheter, kroppsbeherskelse, fysiske egenskaper, vaner og innsikt i hvordan de kan ivareta helse og livskvalitet. Barn er kroppslig aktive og de uttrykker seg mye gjennom kroppen. Gjennom kroppslig aktivitet lærer barn verden og seg selv å kjenne. Ved sanseinntrykk og bevegelse skaffer barn seg erfaringer, ferdigheter og kunnskaper på mange områder. Barns kontakt med andre barn starter ofte med kroppslige signaler og aktiviteter. Dette har betydning for utvikling av sosial kompetanse.

           (Rammeplanen s. 24)

 

Alder: 1-2 år

 Mål/Metode:

Organisere dagen slik at det er en god veksling mellom ro, aktivitet, måltider og soving. Dette er med på å lage gode og forutsigbare rutiner for barna.

Barna lærer å kjenne kroppen sin ved å bevege seg og bruke kroppen aktivt.

Bruke utearealet hver dag, vi har ulendt terreng der barna får god grovmotorisk trening.

De aller minste barna har gjerne kortere utetid hvis det er så kaldt at tykke dresser hemmer bevegelse, da tilrettelegger vi for aktiv lek inne i barnehagen.

Sangleker med bevegelse.

 

Alder: 2-4 år

Mål/Metode:

Vi vil gi barna positive erfaringer med friluftsliv og være gode rollemodeller.

Vi vil at barna skal oppleve alle årstider ute i naturen.

Legge til rette for aktiviteter som gir barna mestring, og dermed en positiv selvoppfattelse.

Vi går masse på turer i nærområdet for å gi barna nye utfordringer.

Vi stimulerer barna til ulike typer rollelek. Vi ønsker at barna skal føle glede og fellesskap i lek med andre barn, og ønsker å legge til rette for det.

Lek har en egenverdi ved at den gir glede og læring til barnet, den er indremotivert. Leker og aktiviteter i naturen stimulerer hele barnet. Vi er derfor mye på tur med barna. Det blir mindre konflikter når vi er i skogen enn når vi er på barnehagen sitt uteareal. I skogen har barna ingen leker å krangle om, leken blir helt annerledes og barna blir mer aktiv i leken. Vi ønsker å legge mest mulig til rette for denne aktive leken der de utfordrer sin egen kropp mye mer. I skogen har vi trær å klatre i, dammer å vasse i og bær vi kan plukke og spise, kjempespennende!

Tegne og fargebøker stimulerer finmotorikken, men det er også god finmotorisk trening å lage sauer og bondegårder av kongler og pinner. Vi prøver å variere mest mulig.

Vi vil stimulere til at barna videreutvikler sin kroppsbeherskelse, og legger til rette for dette.

Vi jobber for at alle barna skal få fysiske utfordringer som passer deres utviklingsnivå, og det har vi mye større anledning til når vi er på tur.

Vi aker når snøen kommer!

 

Alder 4-6 år:

Mål/Metode:

I denne alderen klarer barna plutselig mye mer, der går lengre turer, de klatrer lenger opp i trærne, de har veldig god balanse. Vi ønsker derfor sterkt at de fortsatt skal møte nye utfordringer både i barnehagen og på tur.

Vi lager hinderløype i skogen som er for vanskelig for de som er yngre, dette gir barna en god følelse av at «jeg er stor og klarer mer». Disse løypene skal gi nye utfordringer til balanseevnen, smidigheten og utholdenheten.

Samtidig legger vi til rette for at de skal fortsette den gode og aktive frileken. En viktig voksenoppgave er å se til at alle leker med noen, ingen skal stå alene med mindre de velger det selv.

Vi bruker regelleker som har mye bevegelse.

Førskolebarna har overnatting i lavvoen på høsten.

Ellers legger vi det meste av planer på «is» og aker på marken når snøen kommer!

Kommunikasjon, språk og tekst:

Tidlig og god språkstimulering er en viktig del av barnehagens innhold. Kommunikasjon foregår i et vekselspill mellom å motta og tolke et budskap, og å selv være avsender av et budskap. Både den nonverbale og den verbale kommunikasjonen er viktig for å utvikle et godt muntlig språk. Å få varierte og rike erfaringer er avgjørende for å forstå begreper. Å samtale om opplevelser, tanker og følelser er nødvendig for utvikling av et rikt språk. Tekst omfatter både skriftlige og muntlige fortellinger, poesi, dikt, rim, regler og sanger. Viktige sider ved kulturoverføringen er knyttet til kommunikasjon, språk og tekst.

          (Rammeplanen s. 23)

Sol-prosjekt:

I november 2014 startet vi et mer bevisst språkstimuleringsarbeid i barnehagen. Dette er et prosjekt i regi av Fjell kommune. Vi har språk som satsingsområde i år, og dette prosjektet er en del av denne satsingen. Fjell kommune vil komme ut til barnehagen og veilede personalet en gang i måneden, og vi vil få oppfølging i 2 år. Vi skal bl.a. ha ukens dikt som vi vil henge opp ute slik at alle kan se de, vi vil også legge ut ukens dikt på hjemmesiden, slik at dere kan holde dere oppdatert.

Vi kommer til å bruke språkleker, rim og regler mer bevisst og sette opp språkgrupper. 

 

Alder: 1-2 år

Mål/Metode:

Vi bruker navnet på barnet slik at barnet kjenner igjen navnet sitt.

De voksne bruker beskrivende tale: Vi setter ord på de vi og barna gjør med enkle ord eller 2 ords setninger.

Vi gir respons på barna sitt non-verbale språk og være bevisst vårt eget.

Vi utnytter stelle- og garderobesituasjoner, vi tar oss tid til å snakke med det ene barnet når de ikke er i lek med andre barn.

Vi bruker bevisst enkle sanger med gjentagelse, rim og bevegelse.

Vi «leser» enkle pekebøker og bøker med lite tekst, små historier.

Vi forteller og dramatiserer eventyr.

Alder: 2-3 år

Mål/Metode:

Vi leser bøker for- og sammen med barna. Barna kjenner til ulike sanger, rim og regler. Vi peker på ting samtidig som vi sier ordet, vi setter navn på det vi gjør, barna hermer fort etter de voksne.

Kjenne til ulike kroppsdeler, nese, munn, hender, øyne osv. Vi bruker språket aktivt til å sette ord på ulike kroppsdeler.

Vi ønsker at barna skal være i stand til å uttrykke sine følelser med ord. Lei seg, glad, sint osv.

Vi bruker bilder av ulike ansiktsuttrykk og snakker med barna om bildene.

Øve på enkle beskjeder: Eks. Kan du hente bamsen? Hent flasken din. Kom til meg.

Vi forteller eventyr med illustrasjoner.

Vi oppmuntrer barna til å lytte til andre og fortelle selv.

De voksne gir gode rom og stimulerer til rollelek.

Alder: 3-4 år

Mål/Metode:

Barnehagen skal være med på å skape et språkstimulerende miljø.

Vi leser bøker til større grupper med barn, vi øver på å lytte og gjenfortelle.

Ta imot litt lengre beskjeder. Vi oppfordrer barna til å skape egne fortellinger.

Viktig at barna etter hvert behersker turtaking godt, lytte når andre snakker og ta ordet når det er min tur.

Lytte til og gjenkjenne lyder og beskrive disse.

Barna er med på å dramatisere eventyr som de kjenner godt.

Observere og stimulere barna på det nivået de til enhver tid befinner seg. Alle utvikler språket i sitt tempo, bruke de voksne og de større barna som støttende stillas.

 

Alder: 4-6 år

Mål/Metode:

Barna behersker ulike rim og regler.

Fortelle eventyr og lese bøker/fortellinger uten illustrasjoner. Gi barna større utfordringer i form av egne prosjektarbeid. Fremføring for andre barn. Vite når tid de har bursdag.

Blyantgrep. Tegne og fargelegge. De eldste øver på å lekeskrive fra venstre til høyre, kunne skrive navnet sitt, og kjenne det igjen der andre har skrevet det. Rekke opp hånden og vente på tur når vi er sammen i større grupper.

Spille spill, beherske flere regler, øve på å kunne ta flere beskjeder fra de voksne/andre barn.

Legge til rette for at barna møter symboler og bokstaver de kan gjenkjenne.

Antall, rom og form:

Barn er tidlig opptatt av tall og telling, de utforsker rom og form, de argumenterer og er på jakt etter sammenhenger. Gjennom lek, eksperimentering og hverdagsaktiviteter utvikler barna sin matematiske kompetanse. Barnehagen har et ansvar for å oppmuntre barns egen utforskning og legge til rette for tidlig og god stimulering.

 

  (Rammeplanen s. 29)

 

 Vi ønsker å støtte barna i den førmatematisake forståelsen, da må vi voksne være bevisst vårt eget språk og hvilke begrep vi bruker. Det handler om å ta på matematikkbrillene i hverdagen. F.eks: Jenta med rosa genser går bak gutten med blå genser, jenta sitter oppå, under, bak eller framfor bordet. Klossen ligger ved siden av kassen osv.

Vi vil også legge til rette for konkrete aktiviteter med måling og veiing. Det kan være alt fra å måle hvor mange pinner lang benken er, til å bake og måle opp ingredienser. Vil vil gi barna erfaringer gjennom lystbetont lek og ressonere sammen med barna etterpå. Det handler både om gjennomføring av en aktivitet og det å snakke med barnet/barna om aktiviteten. Vi bekrefter det barnet forteller f.eks. "jeg ser du har bygget et fint rødt hus" dette vil gi barnet bekreftende kommentarer på det barnet faktisk gjør, samtidig hjelper vi barnet å sette ord på innholdet i aktiviteten. Matematikk henger derfor mye sammen med språk.

Alder: 1-2 år

Mål/Metode:

Vi bruker sanger og regler med takt, bevegelse og gjentagelse.

Vi bruker klosser, baller osv. for at barna skal bli kjent med ulike former.

Vi lager små rom (f.eks.kasser) som barna kan krype inn i. Dette er med på å utvikle romfølelsen til barna, de minste må krype inni et rom for å erfare om det er plass.

 

Alder: 2-3 år

Mål/Metode:

Telle sammen med barna i dagligdagse situasjoner. Vi øver på tallrekken 1-2-3.

Bruke eventyr aktivt.

De voksne bruker begrepene f.eks. stor/liten, over/under bevisst i her og nå situasjoner, slik at barna blir kjent med ulike begrep.

Sortere klosser etter farge/form, like/ulike osv.

 

Alder: 3-4 år

Mål/Metode:

Sanger som inneholder telling. Vi øver på tallremsen til 10 Eks. Geitekillingen som kunne telle til 10

Telleregler, turtaking, vente på tur, klare enkle spilleregler.

Spille Enkle brettspill.

Ferdarråd: Høre hva de andre forteller, og vente på sin tur. Samle 10 og 10 småsteiner i hver bøtte, mindre steiner i en bøtte og større steiner i en bøtte.

Planlegge mer bevisst hvilke klosser som passer til det barnet bygger, hvilket utstyr barnet trenger til en bestemt aktivitet, som f.eks. hoppetau, da må hvert barn ha hver sitt tau osv. Sortere mindre steiner for seg, og større steiner for seg.

Konstruksjonslek. Legge til rette for sandlek, mindre legoklosser, bygge med naturmateriale som vi finner ute, f.eks steiner og greiner i skogen.

Bli kjent med ulike målebegrep. Vi bruker pinner/kvister i skogen til å måle med. Hvor mange slike pinner er det fra hit til dit? Hvor mange kvister er jeg?

Hvor mange kopper vann går det i denne bøtten?

Flyte og synkeaktiviteter: Flyter en stein? Vi prøver, eksperimenterer og undrer oss sammen med barna

 

Alder: 4-6 år

Mål/Metode:

Beherske tallremse opp til 20, og mengde opp til 10. Barna øker forståelsen for begrepene mengde, antall og størrelse. Kjennskap til enkel orientering og målestokk

Brettspill, telle barna sammen med barna, telleregler, telle det vi finner ute, hele tiden være bevisst på at vi voksne bruker det matematiske språket. Hvem går først og sist? Hvem er eldst og yngst?

Stjerneorientering med bilder og enkle oppgaver

Lage kart over barnehagen, se ting i ulike perspektiv.

Sjørøverkart

Bruke bilder, når du står langt bak er du veldig liten, fremme er du stor…

Kosthold

I rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver står det at barnehagen skal bidra til at

barna tilegner seg gode vaner, holdninger og kunnskaper når det gjelder kosthold og hygiene.

Måltidene i barnehagen er en vesentlig del av barnehagehverdagen. I vår barnehage har barna med seg medbrakt mat til alle måltider. Et sunt kosthold er grunnleggende for barnets helse og velvære. gode måltid gjennom  dagen hjelper barna å holde aktiviteten, leken og humør oppe gjennom barnehagedagen.

 

 

. Et sunt kosthold er grunnleggende for barnets helse og velvære. Et godt måltid midt på dagen hjelper barna å holde konsentrasjon og humør oppe gjennom skoledagen

 Overgang barnehage-skole:

 

Det siste året i barnehagen er også en forberedelse til skolestart. Vi har vi en overnatting i lavvo på høsten. I barnehagen har de eldste et tilpasset opplegg som ivaretar overgangen til skole.

-          Vi vektlegger at barna skal ha en god sosial kompetanse, gi dem selvtillit og et godt selvbilde.

-          Vi øver på konsentrasjon og vente på tur

-          Barna skal få kjennskap til bokstaver, tall, former og grunnleggende begreper

-          Vi gir barna oppgaver som gir dem mestringsfølelse. Eks orden på egne eiendeler, selvstendighet ved toalettbesøk.

 

I Fjell kommune er det utarbeidet en plan for hva innhold og rutiner som skal være på plass for at skolestarteren skal få størst mulig utbytte og sammenheng mellom barnehage og skole. Kunnskapsdepartementet har gitt ut en rettleiar som sier noe om hva det skal være fokus på i denne tiden. Lov om barnehage og forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver vil gi mer utfyllende informasjon og sier også noe om samarbeid og overgang barnehage skole. Målet med planen er som følger:

"Skapa tryggleik for alle elevar og foreldre/føresette.

Sikra at viktig informasjon blir ført vidare frå barnehagen til barneskulen.

Få eit best mogleg utgangspunkt for ei tilpassa opplæring."

(https://www.fjell.kommune.no/globalassets/dokumenter/barnehageogskule/prosedyrar_overgang_barnehage-barneskule.pdf)

Målet med planen for overgangen barnehage – skole er at alle barn i Fjell skal få en god skolestart og oppleve overgangen mellom barnehage og skole som positiv og trygg. Videre har planen som mål å styrke sammenhengen mellom barnehagene og skolene. Kunnskap og erfaring fra barnehagen skal være plattform for arbeidet i skolen de første åra. Dette krev at barnehage og skole har gjensidig kjennskap

 Barnehagen samarbeider med Skålevik skole, vi har en samtale med skolen på våren. For overgangene i opplæringsløpet for å sikre en best mulig skolestart for det enkelte barnet. Barnehagen samarbeider med de ulike skolene barna skal begynne på.

 

TILVENNING I BARNEHAGEN:

 

En god tilvenning i barnehagen er viktig for at barnet skal få en best mulig start i sin nye hverdag. En myk start gir et godt grunnlag for en god barnehagehverdag. Dette gjelder særskilt for de yngste barna, som ofte har sitt første møte med barnehagen utenfor hjemmet.

I vår barnehage har vi  i forkant av oppstart en “bli kjent dag” som du og barnet kan benytte dere av. Avtal gjerne et besøk hos barnehagen i forkant av tilvenningen, slik at barnet kan møte både de voksne, barna og de fysiske omgivelsene de skal forholde seg til.

 

Vurderingsarbeid 2016-2017

 

Dette barnehageåret skal vi vurdere følgende:

Sosial kompetanse (videreføring av fjorårets vurderingsarbeid om barns trivsel)

Mål: At alle barna i vår barnehage trives, har venner, og har positiv utvikling.

Hvorfor: Gjennom den sosiale kompetansen får vi et godt samspill med hverandre. Sosial kompetanse bidrar til å opprettholde vennskap og til å samhandle positivt med andre.

Hvem: Alle barna og de voksne som er sammen med barna.

Hvordan: Observasjon av barna, observasjon av leken. Vurdere kvaliteten i samspillet mellom barna, og mellom barn og voksne. Praksisfortellinger på personalmøter/gruppemøter gjennom hele året. Samtaler med foreldre for å kunne bidra til utvikling.

Foreldrene får et spørreskjema om barnas trivsel i barnehagen, som de kan svare på sammen med barnet.

 

Antall, rom og form

Mål: Vi har som mål at alle de minste barna skal få erfaringer innenfor fagområdet antall,rom og form.

Hvorfor: Barnehagen har et ansvar for å oppmuntre barns egen utforskning og legge til rette for tidlig og god stimulering. Vi ser at dette er et fagområde vi ikke har jobbet så mye med for de yngste barna og vil derfor endre dette.

Hvem: De yngste barna i barnehagen, de ansatte i barnehagen.

Hvordan: Utforske rom, form, mønster og størrelser sammen med barna. Bruke den taktile sansen mest mulig, slik at barna får utforsket på egne premisser.  

 

Vurdering av årsplan:

 

Vi kommer til å vurdere ut ifra barnas, foreldrenes og personalets tilbakemeldinger. Vi kommer til å vurdere planen etter barnehageåret er over.

 

Kultur og tradisjoner i barnehagen.

Langøy Friluftsbarnehage er opptatt av å ivareta de tradisjonene som vi har i vår kultur. Vi mener at tradisjonsmarkering er en del av vår kulturformidling, og at det er noe som skaper tilhørighet i storsamfunnet. I tillegg ønsker vi å gi barna et innblikk i hvorfor vi markerer de ulike tradisjonene.

Barnehagen har mange forskjellige tradisjoner som vi markerer. Noen av tradisjonene er en del av vår kulturarv, mens andre er mer " barnehagetypiske". Vi mener det er viktig å gi barna innblikk i tradisjonene som kulturarven vår har, og bakgrunnen for hvorfor vi har disse tradisjonene

Julen:

I desember formidler vi det kristne julebudskapet, i tillegg til å gi barna  kjennskap til norske juletradisjoner. Vi har adventsstund, der vi tenner lys, trekker kalender, synger julesanger, formidler juleevangeliet, og leser tradisjonelle julefortellinger. Egen nissefest der vi serverer, grøt og nissebesøk har vi også.

Lucia:

Den 13.desember feirer vi Lucia, barnetoget begynner kl. 8.00. Barna kommer til barnehagen i hvit genser eller skjorte. Til denne markeringen blir alle foreldrene invitert. Etter opptoget er det lussekatter til store og små.

17.mai

I forbindelse med 17. mai, formidler vi kunnskaper og tradisjoner knyttet til var nasjonaldag gjennom sanger og samlinger og en aktivitetsdag.

 

Fødselsdag:

I Langøy blir barnas fødselsdag markert med bananbåt, krone, fødselsdagssang.

 

Kompetansehevingsplan ansatte i barnehagen

 

Førstehjelpskurs og brannvern: Hvert år deltar vi på førstehjelpskurs og brannvernkurs. I tillegg skal personalet oppdatere livredningskurs.

 

Språkstimulering: Hele personalet får veiledning av rettleierteamet i fjell kommune.

Diverse kurs og kompetansehevingstiltak: Etter som behovene melder seg vil også personalet og barnehageeier delta på andre kurs gjennom året.