Tilvenning

Tilvenning i barnehagen

 

De fleste arbeidsplasser har en avtale som gir foreldre rett til 3 dager permisjon m/lønn for tilvenning av barn i barnehage. Det er veldig individuelt hvordan barn tilpasser seg den nye hverdagen, men det er uansett lurt å sette av minimum tre dager til tilvenningen. Dette er også vårt utgangspunkt når vi tar i mot nye barn og foreldre. Dersom dere har bedre tid, er dette bare positivt. Tilvenningsplanen tilpasses da den tiden som er til rådighet.

Første dag

Denne første dagen bør foreldrene holde seg nær barnet og være tilgjengelig hele tiden. Det er viktig for tilvenningen at foreldrene aktivt er med på å introdusere det nye miljøet. Foreldrene steller barnet, sitter sammen med det under måltidet, er i rommet under lek etc. For personalet vil det å se barn og foreldre sammen gi viktig informasjon om barnets vaner hjemmefra, dets måter å kommunisere på osv., informasjon som vil bidra til å gjøre barnets senere barnehagehverdag best mulig. Den første dagen varer bare 2 timer.

Andre dag

Den andre dagen starter etter avtale med personalet/primærkonatkt og varer ca. 4 timer. Personalet overtar mer av ansvaret for barnet, men fremdeles er foreldrene med deler av dagen. Foreldrene bør etter avtale forlate rommet / barnet en stund. Hvis barnet begynner å bli trygg, så vil personalet prøve å legge barnet ved sovetid. Dette vil være veldig individuelt fra barn til barn, så her må primærkonatkt og foreldre avtale seg i mellom.

Tredje dag

Den tredje dagen planlegges etter avtale mellom foreldre og personalet/primærkontakt.  Utgangspunktet vil være hvor godt tilvent barnet er etter de to første dagene. Denne dagen varer ca. 6 timer. Hvis barnet virker trygg, så kan foreldre levere barnet, si hadet, for så å komme tilbake etter 6 timer.

 

Vårt mål er at overgangen fra hjem til barnehage ikke skal oppleves som et brudd, men som en utvidelse av mulighetene for kontakt og nye erfaringer. Like fullt innebærer overgangen til barnehagelivet en løsrivelsesprosess for både barn og foreldre. Det kan oppleves som vanskelig å overlate barnet sitt til mennesker en ikke kjenner. Man kan bli usikker på om man gjør det rette for barnet, og på om barnet vil få det godt her og trives.

Disse følelsene opplever de fleste foreldre, og hvis det kan hjelpe - snakk med barnehagen om det. Tilvenning til nytt miljø og nye situasjoner er en prosess som tar litt tid!

Hvordan ta avskjed med barnet

Si klart i fra at/når dere går og prøv å ikke vise usikkerhet - gå når dere har sagt dere skal gå. Det er viktig at barnet får erfaring med at dere ikke går før dere sier i fra, at dere virkelig går når dere sier det, og at dere kommer tilbake etter en viss tid. Hvis dere viser usikkerhet, blir barnet usikkert og tilvenningsprosessen tar lengre tid.

 

Dette betyr ikke at det ikke er tillatt å være usikker - men snakk med personalet om det, ikke barnet.

Når/ hvis barnet gråter når dere går

Noen foreldre vil oppleve at barnet gråter ved avskjeden om morgenen. Både barn og foreldre kan oppleve det å ta avskjed som en litt smertelig prosess i starten. Vår erfaring tilsier imidlertid at gråten stilner like etter at foreldrene er ute av syne. Føler dere utrygghet etter å ha forlatt et gråtende barn - ring oss og hør hvordan det går!

Rutiner for primærkontakten

 

Hva er en primærkontakt?

En primærkontakt er en voksen som har "et spesielt øye" med barnet ditt. Ved å dele hovedansvaret for barna i barnegruppen sikrer man at alle barna blir sett og ivaretatt på en best mulig måte. I tilvenningsperioden blir primærkontakten spesielt viktig fordi denne da har ansvar for etablering av trygghet i barnehagen og barnets inntreden i barnegruppen . Primærkontakten skal stå for trygghet og nærhet og hjelpe barnet med å finne seg til rette.

Primærkontakten skal i løpet av hele dagen inne og ute ha positiv og nær kontakt med sine primærbarn. Vi skal prate og leke med dem, gi ekstra oppmerksomhet og ta hensyn til barnets eget tempo. Barnet skal føle at en voksen bryr seg spesielt om han / hun. Vi skal i tillegg sørge for god kontakt og kommunikasjon mellom hjem og barnehage.

 

Hva vet vi om barn og atskillelse fra omsorgspersoner?

For at et barn skal kunne utvikle seg og utforske omgivelsene må de ha en tilgjengelig og trygg (voksen) base å forholde seg til. Primærkontakten blir denne ”basen”  når barnets foresatte ”forsvinner”! Primærkontakten må være både følelsesmessig tilgjengelig og fysisk tilstede for barnet. Når tryggheten for barnet er skjør slik den kan være i oppstarten, er det viktig at den voksne er tilgjengelig og gir beskjed om når og hvor den går. Barnet forlater den trygge ”basen” når det blir trygg på omgivelsene, men vil alltid sjekke ut at du er i nærheten med jevne mellomrom. Tenk igjennom hvor nødvendig møtevirksomhet er på dagtid i starten på året!! Er det nødvendig å gå fra barna?

Barnet vil ha nytte av overgangsobjekter – dvs. noe som er kjent og trygt.

Alle barn har behov for anerkjennelse, respekt og omsorg. Det er viktig at primærkontakten er talentspeider og trekker fram og fokuserer på barnets positive sider. Viktig at du formidler til foreldrene det du finner ut om barnet. Dette gir signalere til foreldrene om at du er interessert i barnet deres og opptatt av at barnet skal ha det trygt og godt i barnehagen.

 

Sjekkliste - Oppstart

  • Ta i mot barnet
  • Vise barnet plass
  • Oppmuntre til at barnet skal kunne henvende seg til deg spesielt
  • Hovedkontakt med barnets foresatte den første tiden
  • Kartlegge barnets behov og gjøre deg kjent med barnets spesielle rutiner for eks. soving, kos, mat det liker, etc.
  • Hjelpe barnet til å få oversikt over dagen i barnehagen, bli kjent med andre barn og voksne