Etikk, religion og filosofi

"Etikk, religion og filosofi er med på å forme måter å oppfatte verden og mennesker på og preger verdier, normer og holdninger. Fagområdet retter særlig oppmerksomhet mot barnehagens samfunnsmandat og verdigrunnlag i et samfunn preget av livssynsmangfold. Barnehagen skal la barna få kjennskap til fortellinger, tradisjoner, verdier og høytider i ulike religioner og livssyn og erfaringer med at kulturelle uttrykk har egenverdi. Barnehagen skal skape interesse for samfunnets mangfold og forståelse for andre menneskers livsverden og levesett. Gjennom å samtale om og undre seg over eksistensielle, etiske og filosofiske spørsmål skal barn få anledning til selv å formulere spørsmål, lytte til andre, reflektere og finne svar. Slik skal barnehagen bidra til å legge grunnlag for kritisk tenkning og dømmekraft."

(Rammeplan for barnehagen s 54-55)

 

Alder: 1-6 år

Metode/Verktøy:

Gi rom for undring, tenkning, samtaler og fortellinger

Innsikt i kristne grunnverdier

Gi barna kjennskap til ulike religioner/livssyn og høytider som er representer i barnegruppen.

Vi må ta hensyn til barnas forutsetninger og det enkelte hjems kulturelle og religiøse eller verdimessige tilknytning.

Vi markerer kristne høytider og tradisjoner, som julebakst, juleverksted og julesanger. Vi lager pynt til påske.

Vi voksne prøver å være gode forbilder med gode verdier og holdninger.

Vi voksne skal være bevisst vårt barnesyn, vi ser barna som subjekt. Med barnesyn menes hvordan de voksne oppfatter, behandler og forholder seg til barn som personer og medmennesker. I alt vi gjør viser vi barna respekt som likeverdige mennesker.

Den etiske veiledningen vi gir barna må ta hensyn til barnas alder og forutsetning.

Vi skal hjelpe og veilede barna til å løse konflikter på en konstruktiv måte.

Vi skal møte barna med respekt for deres tro, spørsmål og undring.

Vi er bevisst på at vi er med på å forme måten barna oppfatter verden og mennesker på.

Vi legger til rette for opplevelser, gir barna tid til undring og oppfordrer til den gode samtalen etter hvert som barna blir eldre.

Vi ønsker å skape interesse, spesielt hos de eldste barna, for ulike kulturer og ulike måter å leve på. Vi mener dette vil være med på å øke forståelsen og toleransen for at vi har ulike måter å leve på.