Vår visjon og vårt barnesyn:

 

 "Å tilbringe mest mulig av dagen ute i naturen til alle årstider"

  Hvorfor er vi en friluftsbarnehage?

Lysklett, Emilsen & Hagen (2003) har nevnt noen ytre rammer og ideologi som er karakteristisk for friluftsbarnehagene. Det er å:

 ikke ha noen form for inngjerding rundt barnehagen

ha egne faste baser utenom barnehagen

 bruke mellom 5,5 og 8 timer utendørs hver dag

 formidle verdier og holdninger gjennom opplevelser i naturen

skape barn som føler tilhørighet i naturen

 få barn til å føle ansvar overfor det miljøet de befinner seg i

 videreføre en ideologi som fra før er sterkt forankret i den norske kulturen

Siden barna tilbringer mesteparten av dagen i barnehagen ser vi på det som vår oppgave å legge til rette for mest mulig lek og utfoldelse ute i det fri. Barn har masse energi, og vi får brukt mye mer av denne energien ute enn inne. Dagens samfunn påvirker barn og unge til et stillesittende miljø. Vi ønsker å være en motvekt til dette samfunnet, vi vil at barn så tidlig som mulig skal erfare at det er gøy med bevegelse.

 Det er masse spennende som skjer ute i naturen hele året, og disse endringene vil vi være aktive deltagere i. Det forutsetter at vi befinner oss der ute hvor endringene skjer, og ikke inne i en barnehage.

 Ute i naturen er det god plass til alle og verdens beste arena for fysisk utfoldelse, samtidig er det mange spennende plasser å gjemme seg. Barn er genuint nysgjerrige, de utforsker, undrer seg og bruker sansene på en helt annen måte ute enn inne. Dette ønsker vi i Langøy friluftsbarnehage å gjøre sammen med barna. Barn får mye kunnskap gjennom varierte sanseopplevelser og ved å bruke kroppen sin aktivt.

Anne-Britt Nilsen skriver i sin bok "Ute-aktiviteter i naturen" at summen av bevegelseserfaring i før- og grunnskolealder er avgjørende for individet sin motoriske standard for resten av livet. Hun skriver videre at det som blir forsømt nå, er vanskelig å ta igjen seinere i livet. Dette viser hvor viktig det er å starte tidlig med å gi barn mest mulig varierte opplevelser og motoriske utfordringer.

Vårt barnesyn:

Vårt barnesyn

I barnehagen vår er vi bevisste på at alle barn skal være barn. De kan noe, vet noe, er nysgjerrige og er subjekter. Av oss voksne krever det at vi er gode rollemodeller gjennom å være veiledende, lyttende, inspirerende og inkluderende.

«Det du tror om meg,

slik du er mot meg,

hvordan du ser på meg,

hva du gjør mot meg,

slik blir jeg.» (M.Jennes)